Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา (ประปา 1.0)
Tap Water Database System : Papa 1.0
         
เลือกหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือ
         
ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถของระบบ
ความต้องการทรัพยากรของระบบ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การติดตั้งโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
การลอกอินเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ การแก้ไขข้อมูล & การค้นหาข้อมูลผู้ใช้น้ำ
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ยังไม่ชำระเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว
การบันทึกข้อมูลใบเสร็จที่ชำระเงินล่าช้า
การแสดงรายรับประจำเดือน
การแสดงรายการค้างจ่าย
การแสดงผลรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การพิมพ์เอกสารจดหน่วย
การสำรองข้อมูล
การนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
 
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
         
คุณสามารถเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้โดยการคลิกจากแถบเมนูคำสั่ง ดังรูป
         
  จากนั้นจะปรากฏหนาจอให้คุณเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังรูป จากนั้นให้ป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยที่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ดีนั้น อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษรปะปนกัน และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร ซึ่งถ้าคุณป้อนชื่อผู้และรหัสผ่านน้อยกว่า 4 ตัวอักษรแล้ว ระบบจะให้คุณทำการป้อนใหม่ หลังจากป้อนรายละเอียดต่าง ๆ จนครบแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล