Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา (ประปา 1.0)
Tap Water Database System : Papa 1.0
         
เลือกหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือ
         
ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถของระบบ
ความต้องการทรัพยากรของระบบ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การติดตั้งโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
การลอกอินเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ การแก้ไขข้อมูล & การค้นหาข้อมูลผู้ใช้น้ำ
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ยังไม่ชำระเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว
การบันทึกข้อมูลใบเสร็จที่ชำระเงินล่าช้า
การแสดงรายรับประจำเดือน
การแสดงรายการค้างจ่าย
การแสดงผลรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การพิมพ์เอกสารจดหน่วย
การสำรองข้อมูล
การนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
 
การติดตั้งโปรแกรม
         
1. เมื่อนำแผ่นโปรแกรมใส่ในเครื่องอ่านแผ่นซีดีแล้ว โปรแกรมติดตั้งจะทำงานโดยอัตโนมัติ หรือให้คลิกที่ไฟล์ SETUP ในแผ่นโปรแกรม
2. หน้าจอจะแสดงกรอบรายละเอียดของโปรแกรมและคำแนะนำต่าง ให้คุณ คลิกที่ปุ่ม ต่อไป
3. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้โปรแกรมให้อ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นให้คลิกที่เครื่องวงกลม หนาข้อความที่ว่า ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ต่อไป
4. ให้คุณกรอกรายละเอียดต่างเกี่ยวข้อมูลผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อผู้ใช้ และหน่วยงานหรือบริษัท จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ต่อไป
5. ให้คุณกรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะปรากฏอยู่บนแผ่นโปรแกรมให้ถูกต้อง แล้วคลิกที่ปุ่ม ต่อไป ในกรณีที่คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องโปรแกรมติดตั้งจะไม่สามารถทำงานต่อไปได้
6. จากนั้นจะปรากฏหน้อจอให้คุณเลือกตำแหน่งที่จะเก็บโปรแกรมและส่วนประกอบอื่น ๆ ในที่นี้ไม่แนะนำให้คุณแก้ไขใด ๆ เพราะอาจจะทำให้โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้องได้ จากนั้นคลิกปุ่ม ต่อไป
7. โปรแกรมติดตั้งจะแสดงรายละเอียดของพื้นที่ต่าง ๆ ให้คุณทราบ คลิกที่ปุ่ม ต่อไป
8. ขั้นตอนนี้ให้คุณรอสักครู่ เพราะว่าโปรแกรมกำลังทำการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้รอจนกระทั่งหน้าจอปรากฏข้อความว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ให้คุณคลิกที่ปุ่ม เสร็จ ก็เป็นอันว่ากระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว
9. ภายหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว จะปรากฏแถบรายการใช้งานอยู่บนรายการโปรแกรมของระบบวินโดว์ และจะมี ชอร์ตคัทปรากฏอยู่บนหน้าจอเดสก์ทอปด้วย