Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา (ประปา 1.0)
Tap Water Database System : Papa 1.0
         
เลือกหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือ
         
ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถของระบบ
ความต้องการทรัพยากรของระบบ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การติดตั้งโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
การลอกอินเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ การแก้ไขข้อมูล & การค้นหาข้อมูลผู้ใช้น้ำ
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ยังไม่ชำระเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว
การบันทึกข้อมูลใบเสร็จที่ชำระเงินล่าช้า
การแสดงรายรับประจำเดือน
การแสดงรายการค้างจ่าย
การแสดงผลรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การพิมพ์เอกสารจดหน่วย
การสำรองข้อมูล
การนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
 
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการรับประกัน
         
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ ผู้ที่ทำการติดตั้งโปรแกรมนี้เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ทุกฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ทุกฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ผู้ติดตั้งโปรแกรมมีสิทธิ์ใช้โปรแกรม แต่ไม่มีสิทธิ์นำส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือว่าทั้งหมด ไปปรับปรุงเป็นของ ตนเองอย่างเด็ดขาด
ผู้ใช้โปรแกรม ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือทั้งหมด ไปทำซ้ำหรือก๊อปปี้ให้กับบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด
ผู้ใช้โปรแกรม ถือว่าเป็นเพียงผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้โปรแกรมเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ผู้ใช้โปรแกรม ถือว่าเป็นเพียงผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้โปรแกรมเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือ พูนผลมัลติมีเดียแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
ในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับโปรแกรมผู้พัฒนาโปรแกรมจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของโปรแกรมเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ความเสียหายที่เกิดจากการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมเอง และถ้าเกิดความเสียหายกับข้อมูลก็เป็นส่วนของผู้ใช้โปรแกรมที่จะต้องป้อนข้อมูลใหม่เอง