Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา (ประปา 1.0)
Tap Water Database System : Papa 1.0
         
เลือกหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือ
         
ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถของระบบ
ความต้องการทรัพยากรของระบบ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การติดตั้งโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
การลอกอินเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ การแก้ไขข้อมูล & การค้นหาข้อมูลผู้ใช้น้ำ
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ยังไม่ชำระเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว
การบันทึกข้อมูลใบเสร็จที่ชำระเงินล่าช้า
การแสดงรายรับประจำเดือน
การแสดงรายการค้างจ่าย
การแสดงผลรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การพิมพ์เอกสารจดหน่วย
การสำรองข้อมูล
การนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
 
การสำรองข้อมูล
การสำรองข้อมูลถือว่าเป็นส่วนสำคัญของระบบ เพราะนอกจากจะเป็นการเก็บข้อมูลไว้เผื่อป้องกันการสูญหายแล้ว ยังจะทำให้เกิดความปลอดภัยกับระบบข้อมูลด้วย ทั้งนี้เพราะมีข้อมูลอยู่ 2 ชุด ที่จะสามารถนำมายืนยันต่อกัน ในกรณีที่ไม่มั่นใจในข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง การสำรองข้อมูลทำได้โดยการคลิกที่ ช่วยเหลือ เลือก สำรองข้อมูล จากนั้นจะปรากฏกรอบข้อความ ดังรูป
         
1. คลิกเลือกเมนูจากรายการคำสั่ง
2. ปรากฏกรอบข้อความถามการยืนยันการทำงาน
3. คลิกที่ Yes
4. รายงานผลการทำงาน คลิกที่ OK
การสำรองข้อมูลนั้นระบบจะสำรองข้อมูลไว้ที่ D:\backPdat ดังนั้นห้ามลบโฟลเดอร์นี้โดยเด็ดขาด และก่อนท่จะสำรองข้อมูลนั้นจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลใหม่ที่กำลังจะสำรองไว้นั้น เป็นข้อมูลที่อัพเดทมากกว่าข้อมูลเดิมที่สำรองไว้ก่อนหน้านี้แล้ว มิเช่นนั้นจะกลายเป็นว่าเอาข้อมูลที่เก่ากว่า ไปเก็บทับข้อมูลที่ใหม่กว่า