Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา (ประปา 1.0)
Tap Water Database System : Papa 1.0
         
เลือกหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือ
         
ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถของระบบ
ความต้องการทรัพยากรของระบบ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การติดตั้งโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
การลอกอินเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ การแก้ไขข้อมูล & การค้นหาข้อมูลผู้ใช้น้ำ
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ยังไม่ชำระเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว
การบันทึกข้อมูลใบเสร็จที่ชำระเงินล่าช้า
การแสดงรายรับประจำเดือน
การแสดงรายการค้างจ่าย
การแสดงผลรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การพิมพ์เอกสารจดหน่วย
การสำรองข้อมูล
การนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
 
การพิมพ์เอกสารจดหน่วยมิเตอร์
ระบบได้ออกแบบให้รองรับการพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อใช้สำหรับการจดหน่วยหรืออ่านหน่วย จากมิเตอร์น้ำของผู้ใช้แต่ละราย เพื่อให้ง่ายต่อการจดหน่วยและเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันในแต่ละเดือน ซึ่งในแบบฟอร์มนั้นจะแสดงเลขหน่วยมิเตอร์ของเดือนล่าสุดไว้ให้ด้วย ถ้าหากต้องการพิมพ์ ก็สามารถสั่งงานได้ โดยการคลิกเลือกที่ พิมพ์ เลือก พิมพ์เอกสารจดหน่วยมิเตอร์ ดังรูป
         
    1. คลิกเลือกคำสั่งจากรายการ
2. คลิกที่ปุ่มรูปเครื่องพิมพ์
3. คลิกที่ปุ่ม Print