Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา (ประปา 1.0)
Tap Water Database System : Papa 1.0
         
เลือกหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือ
         
ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถของระบบ
ความต้องการทรัพยากรของระบบ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การติดตั้งโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
การลอกอินเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ การแก้ไขข้อมูล & การค้นหาข้อมูลผู้ใช้น้ำ
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ยังไม่ชำระเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว
การบันทึกข้อมูลใบเสร็จที่ชำระเงินล่าช้า
การแสดงรายรับประจำเดือน
การแสดงรายการค้างจ่าย
การแสดงผลรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การพิมพ์เอกสารจดหน่วย
การสำรองข้อมูล
การนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
 
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
จากแถบเครื่องมือบนหน้าจอ ให้คลิกที่ปุ่ม คำนวณค่าน้ำ ก็จะได้หน้าจอ ดังรูป
         
         
ในกรณีที่ไม่มีหมายเลขสมาชิกผู้ใช้น้ำ ตามหมายเลขที่ป้อนเข้าไป จะมีกรอบข้อความว่าไม่มีข้อมูลสมาชิกหมายเลข.......แต่ถ้ามีสมาชิกตามหมายเลขที่ป้อนก็จะได้หน้าจอตามรูปภาพข้างล่างนี้
จากรูปภาพด้านบนเมื่อเราป้อนหมายเลขสมาชิกถูกต้อง จะปรากฏข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกหมายเลขนั้นออกมา และจะมีช่องที่จะต้องป้อนข้อมูลอยู่เพียง 2 ช่องเท่านั้น ก็คือ ช่องของวันที่จดหน่วยครั้งหลังและช่องหน่วยที่ขึ้นครั้ง ขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้จะมีเพียง 2 ขั้นตอนคือ
1. ในกรณีที่ค่าของวันที่จดหน่วยมิเตอร์ครั้งหลังตรงกับความเป็นจริง ผู้ใช้ไม่จำเป็นเปลี่ยนแปลงค่า แต่ถ้าไม่ตรงก็ให้คลิกที่เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมคว่ำ ก็จะได้รูปภาพปฏิทินของเดือนนั้น ๆ ให้เราคลิกเลือกวันที่ ดังรูป
2. จากนั้นก็กดปุ่ม TAB เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งถัดไป และป้อนหน่วยของมิเตอร์น้ำที่อ่านได้ โดยที่ค่าอื่น ๆ ระบบจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติดังรูปในหน้าถัดไป
เมื่อค่าน้ำถูกคำนวณเรียบร้อยแล้ว ดังรูปด้านบน ถ้าผู้ป้อนข้อมูลต้องการที่จะบันทึกข้อมูลก็ใช้เม้าส์คลิกที่ปุ่ม บันทึกลงฐานข้อมูล ก็จะปรากฏกรอบข้อความเพื่อให้ยืนยันการทำงาน ถ้าผู้ป้อนข้อมูลตอบยืนยันก็จะได้หน้าจอดังรูปภาพด้านล่าง เมื่อผู้ป้อนข้อมูลตอบยืนยัน ก็จะมีกรอบข้อความแสดงผลการทำงานว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อผู้ป้อนข้อมูลตอบ ตกลง ก็จะได้หน้าจอเหมือนกับในหน้า 8 อีกครั้ง เพื่อคำนวณค่าน้ำของผู้ใช้น้ำรายต่อไป