Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา (ประปา 1.0)
Tap Water Database System : Papa 1.0
         
เลือกหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือ
         
ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถของระบบ
ความต้องการทรัพยากรของระบบ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การติดตั้งโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
การลอกอินเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ การแก้ไขข้อมูล & การค้นหาข้อมูลผู้ใช้น้ำ
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ยังไม่ชำระเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว
การบันทึกข้อมูลใบเสร็จที่ชำระเงินล่าช้า
การแสดงรายรับประจำเดือน
การแสดงรายการค้างจ่าย
การแสดงผลรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การพิมพ์เอกสารจดหน่วย
การสำรองข้อมูล
การนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
 
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก เพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ แก้ไขข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำรายเดิม หรือตรวจสอบการใช้น้ำของผู้ใช้แต่รายได้โดยการเข้าไปที่หน้าจอของข้อมูลสมาชิกโดยการคลิกที่แถบเครื่องมือ ข้อมูลผู้ใช้น้ำ แล้วจะได้หน้าจอดังรูปถัดไป
         
         
         
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ บนหน้าจอข้อมูลสมาชิก
หมายเลข 1 ใช้สำหรับเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่
หมายเลข 2 ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลสมาชิกผุ้น้ำรายเก่าที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนั้น
หมายเลข 3 ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลสมาชิกโดยสามารถค้นหาได้ทั้งตามชื่อ ตามหมู่บ้าน หรือตามหมายเลขผู้ใช้น้ำ
หมายเลข 4 ใช้สำหรับเลื่อนการแสดงผลข้อมูลสมาชิก ทั้งไปข้างหน้าและย้อนหลัง
หมายเลข 5 เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลการใช้น้ำในแต่ละเดือน