Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา (ประปา 1.0)
Tap Water Database System : Papa 1.0
         
เลือกหัวข้อที่ต้องการความช่วยเหลือ
         
ข้อมูลทั่วไปและส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
ความสามารถของระบบ
ความต้องการทรัพยากรของระบบ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การติดตั้งโปรแกรม
การเรียกใช้งานโปรแกรม
การลอกอินเข้าสู่ระบบ
การเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
การยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ำ
การเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำรายใหม่ การแก้ไขข้อมูล & การค้นหาข้อมูลผู้ใช้น้ำ
การบันทึกค่าน้ำ - การคำนวณค่าน้ำ
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ยังไม่ชำระเงิน
การบันทึกใบเสร็จที่ชำระเงินแล้ว
การบันทึกข้อมูลใบเสร็จที่ชำระเงินล่าช้า
การแสดงรายรับประจำเดือน
การแสดงรายการค้างจ่าย
การแสดงผลรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การพิมพ์เอกสารจดหน่วย
การสำรองข้อมูล
การนำข้อมูลสำรองออกมาใช้
 
ข้อมูลทั่วไปของระบบ
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานในการจัดเก็บค่าน้ำประปา จากสมาชิก ผู้ใช้น้ำในแต่ละเดือน ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น
ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้โปรแกรม
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของลิขสิทธิ์
พูนผลมัลติมีเดีย 369/9 ถนนเดชอุดม ซอย 5 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-1282-5465
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลน้ำประปา จะประกอบด้วย
1. แผ่นซีดีรอมโปรแกรม จำนวน 1 แผ่น
2. เอกสารคำแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม จำนวน 1 เล่ม